Článek 1- Preambule

Společnost FORESTER SERVIS, s.r.o., si plně uvědomuje, že svými činnostmi ovlivňuje charakter životního prostředí jak v sídle společnosti, tak i na jednotlivých lokalitách, kde realizuje zadané zakázky. Při svém podnikání proto firma respektuje principy udržitelného rozvoje, který vnímá jako neustálé zajišťování vzájemného souladu mezi třemi kategoriemi požadavků: ekonomickými, sociálně-kulturními a environmentálními. Přitom zejména environmentální rozměr udržitelného rozvoje je ve společnosti chápán jako odpovědnost vůči budoucím pokolením a praktická cesta k naplňování této odpovědnosti je jasně stanovena v Environmentální politice FORESTER SERVIS, s.r.o.   

                             

Článek 2- Environmentální politika FORESTER SERVIS, s.r.o.                                             

1.  Zajišťovat ve všech svých činnostech ochranu životního prostředí a bezpečnost v souladu se všemi platnými právními předpisy a dobrovolnými závazky.

2.  Přistupovat k ochraně životního prostředí a zajišťování bezpečnosti komplexně s respektem ke zdraví a bezpečnosti zákazníků, zaměstnanců a občanů.

3.  Považovat péči o životní prostředí a bezpečnost za nedílnou součást systému řízení firmy.

4.  Preferovat technologická řešení, která efektivněji využívají suroviny a energie, trvale snižují zatížení životního prostředí a zvyšují bezpečnost procesů.

5.  Chápat ochranu životního prostředí a bezpečnost jako oblast neustálého zlepšování, kde prevence je lepší než dodatečné řešení. Při manipulaci s nebezpečnými látkami a přípravky klást důraz na předcházení závažným haváriím.

 

Při naplňování uvedených záměrů jsou ve FORESTER SERVIS, s.r.o. uplatňovány tyto zásady :

1. Dodržování právních předpisů a závazků

Je zajišťován plný soulad s legislativou České republiky ve všech dílčích složkách ochrany životního prostředí a bezpečnosti, tj. v oblastech ochrany vod, ochrany ovzduší, nakládání s odpady, manipulace s chemickými látkami a přípravky, bezpečnosti práce, požární ochrany, procesní bezpečnosti a havarijní připravenosti.

Jsou respektovány požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Jsou aplikovány systémové principy řízení v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s postupnou harmonizací české legislativy s EU.

2. Komplexní přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti

K ochraně životního prostředí je rovnocenně přistupováno ve všech jeho složkách, tj. v ochraně vod a půdy, ochraně ovzduší, dopravě při nakládání a manipulaci s chemikáliemi a s odpady, bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně pracovního prostředí při všech činnostech

Zákazníci jsou podrobně seznamováni se všemi potřebnými údaji vyplývajícími z požadavků legislativy ČR.   

Se zaměstnanci a veřejností je posilován přístup otevřené komunikace založený na ověřeném podávání potřebných informací týkajících se problematiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

3. Ochrana životního prostředí a bezpečnost jako součást systému řízení

Environmentální a bezpečnostní politika je provázána s Obchodní politikou ve společnosti FORESTER SERVIS, s.r.o.  se záměrem utvářet ucelený systém řízení firmy.

Všichni zaměstnanci společnosti mají v rámci svých funkcí vymezeny povinnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti.

4. Preference efektivních a ekologických řešení

Při provozování stávajících technologií jsou trvale hledány cesty ke snížení surovinové a energetické náročnosti, ke snížení jejich dopadů do životního prostředí a zvýšení procesní bezpečnosti.

Uvedený přístup se soustředí nejenom na hlavní produkt společnosti, ale je důsledně používán také ve všech nevýrobních procesech.

5. Trvalé zlepšování s důrazem na prevenci

Pro stanovení míry působení činností ve FORESTER SERVIS, s.r.o. na životní prostředí a bezpečnost je vytvořen účinný vnitřní kontrolní systém poskytující objektivní výsledky.

Zjištěné výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a na jejich základě jsou formulovány konkrétní projekty směřující k předcházení znečištění všech složek životního prostředí a k vyššímu stupni zajištění bezpečnosti. Na této činnosti se podílejí všichni zaměstnanci společnosti.

V oblasti prevence závažných havárií jsou stanoveny postupy pro identifikaci a hodnocení zdrojů rizika, havarijní plánování a vyšetřování nehod s akcentem na preventivní přístup.

Pravidelné vzdělávání a výcvik v problematice ochrany životního prostředí a bezpečnosti je součástí programu zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců.

Společnost FORESTER SERVIS, s.r.o. sice nemá certifikovaný systém řízení dle ISO (14001:2005 a OHSAS 18001), nicméně se jím plně řídí a postupuje dle těchto mezinárodních standardů.

Výše uvedený environmentální profil společnosti FORESTER SERVIS, s.r.o. a v něm vymezené zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti při práci, jsou dostupné všem zaměstnancům a také všem dalším zainteresovaným stranám.

 

            Mgr. Jiří Jermář

            Jednatel společnosti

 

             Mgr. Ivana Jermářová

           pověřená řízením společnosti

 

 

 

Příloha:

Článek 1 - Environmentální aspekty / zdroje rizika

1. Ve FORESTER SERVIS, s.r.o. jsou vytvořeny a udržovány postupy k identifikaci environmentálních aspektů a zdrojů rizika pro všechny činnosti a služby.Současně existují i postupy pro řízení aspektů a zdrojů rizika, které mají nebo by mohly mít významný vliv na životní prostředí nebo bezpečnost v rámci společnosti i mimo ni. Všechny významné aspekty a zdroje rizik jsou vzaty v úvahu při stanovování environmentálních a bezpečnostních cílů.
2. Významné aspekty a zdroje rizika jsou zohledňovány v systému řízení společnosti tak, aby vznikalo vzájemné propojení mezi politikou společnosti, aspekty , cíli a požadavky zákazníka.

Článek 2 - Právní a jiné požadavky

1. Ve FORESTER SERVIS, s.r.o. je vytvořen a udržován registr právních a jiných požadavků, které jsou relevantní k identifikovaným environmentálním aspektům nebo zdrojům rizika. Registr je průběžně aktualizován.

Článek 3 - Cíle a cílové hodnoty

1. V rámci společnosti je vypracován postup pro stanovování environmentálních a bezpečnostních cílů a cílových hodnot, které jsou v souladu s environmentální politikou spolenosti. Cíle i cílové hodnoty se odvíjejí z environmentální politiky a zohledňují právní požadavky, technologické a finanční možnosti včetně názorů zainteresovaných stran.

Článek 4 - Environmentální a bezpečnostní program

1. Ve FORESTER SERVIS, s.r.o. jsou vytvořeny postupy pro stanovení programu na dosažení stanovených cílů a cílových hodnot v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Program je otevřený dokument, který je tvořen soupisem projektů a úkolů a evidenčními listy jednotlivých projektů programu. U každého projektu programu existuje: personální odpovědnost za dosažení cílů a cílových hodnot;
časový rámec a předpokládaný objem prostředků.
2. Plnění programu je trvale monitorováno a výsledky se zpětně promítají až do aktualizace politiky.
3. Program je evidován a sledován společně s environmentálními aspekty a zdroji rizika v systému společnosti.